Školné

Výška školného a na čo slúži.


Tanečný odbor I. a II. stupeň

Pre školský rok 2023/2024 je výška školného 40,- €
za 1/4rok pre žiakov I. a II. stupňa.

Táto výška školného platí len pre deti, ktoré odovzdali čestné prehlásenie a včas uhradia školné.

1/4  je splatná najneskôr do 15. septembra 2023
2/4  je splatná najneskôr do 15. novembra 2023
3/4  je splatná najneskor do 15. januára 2024
4/4  je splatná najneskor do 15. marca 2024


V prípade, že rodič chce hradiť školné mesačne, je výška školného 20,- € mesačne. Školský poplatok je jedna ucelená suma, nepreratúva sa na hodiny a v prípade predčasného ukončenia štúdia  alebo neúčasti na výuke aj z dôvodu PN sa peniaze nevracajú.Tanečný odbor prípravka

Pre školský rok 2023/2024 je výška školného v tanečnom odbore prípravka 50,- €
 na školský polrok. Táto výška školného platí len pre deti, za ktoré rodičia včas uhradia školné.

 1. polrok je splatný najneskôr do 20. septembra 2023
 2. polrok je splatný najneskôr do 20. januára 2024

  V prípade, že rodič hradí školné až po termíne, alebo chce hradiť školné mesačne, je výška školného 12,- € mesačne. Školský poplatok je jedna ucelená suma, nepreratúva sa na hodiny a v prípade predčasného ukončenia štúdia alebo neúčasti na výuke aj z dôvodu PN sa peniaze nevracajú. Tanečný odbor Minivolcaňáčik


Pre školský rok 2023/2024 je výška školného v tanečnom odbore prípravka 65,- €
 na školský polrok. Táto výška školného platí len pre deti, za ktoré rodičia včas uhradia školné.

 1. polrok je splatný najneskôr do 20. septembra 2023
 2. polrok je splatný najneskôr do 20. januára 2024

  V prípade, že rodič hradí školné až po termíne, alebo chce hradiť školné mesačne, je výška školného 15,- € mesačne. Školský poplatok je jedna ucelená suma, nepreratúva sa na hodiny a v prípade predčasného ukončenia štúdia alebo neúčasti na výuke aj z dôvodu PN sa peniaze nevracajú. Hudobný odbor

Pre školský rok 2023/2024 je výška školného v hudobnom odbore nasledujúca:

Hra na flautu 65,- €
 na školský polrok.


Hra na Klavír 65,- € na školský polrok. 

Hudobný odbor SPEV je prvý polrok ZDARMA potom 65,- € na školský polrok.


Táto výška školného platí len pre deti, za ktoré rodičia včas uhradia školné.

 1. polrok je splatný najneskôr do 20. septembra 2023
 2. polrok je splatný najneskôr do 20. januára 2024

  V prípade, že rodič hradí školné až po termíne, alebo chce hradiť školné mesačne, je výška školného nasledujúca:

Hra na Flautu - 15,- € mesačne  
Hra na Klavír  - 15,- €,- € mesačne  
Spev               - 15,- € mesačne  

Školský poplatok je jedna ucelená suma, nepreratúva sa na hodiny a v prípade predčasného ukončenia štúdia alebo neúčasti na výuke aj z dôvodu PN sa peniaze nevracajú.  Pokyny k platbe:

 V hotovosti: iba v kancelárii v priestoroch školy, kde vám bude vystavený PPD. 

Dbajte na to, aby ste doklad uchovali, v prípade spätnej kontroly školného.

Prevodom alebo vkladom na účet:

číslo účtu: SK 6902000000002800138154

Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa (nie dátum úhrady!!!) 

POZNÁMKA pre píjemcu: meno a priezvisko dieťaťaP O Z O R

Žiak, ktorý neodovzdá čestné prehlásenie v našej škole bude mať školný poplatok 

vo výške 50,- € mesačne! 

Týka sa to iba skupinového vyučovania. Individuálne vyučovanie v takomto prípade 

nie je možné.

Školné zahŕňa:

 - VZDELANIE umeleckom odbore (tanečné alebo hudobné hodiny podľa nastaveného rozvrhu)

 • klasifikáciu a známkovanie
 • vysvedčenie

Ako súkromná škola, ktorá nebola zriadená z povinnosti, ale s účelom zdieľania lásky 

k umeniu, robíme množtsvo mimo školských aktivít.

Všetci žiaci našej školy si za tieto aktivity nemusia platiť, nakoľko nám na škole záleží 

a robíme umenie z lásky a s radosťou. Je v našom vlastnom záujme zvyšovať kvalitu školy. Naša práca nás napĺňa 
a radi sa o vedomosti delíme. Toto sú aktivity, ktoré ponúkame v našej škole nad rámec vyučovania
a rodič za ne platiť nemusí.

 • Hallowenská party
 • Mikuláš pre deti
 • Vianočná párty
 • Vianočný koncert
 • karneval
 • fotografie detí a ich spracovanie
 • sústredenia a hodiny nad rámec vyučovania  pred súťažou a vystúpeniami
 •  prizvaný externý učiteľ / choreograf
 • ako jediná škola v okrese nepoberáme ZRPŠ
 • aktivity počas školských prázdnin

Školný poplatok nezahŕňa mimo školskú činnosť. Do mimo - školskej činnosti patria tanečné súťaže a letné tanečné sústredenie vrátane všetkých aktivít a práce  spojenej s touto činnosťou. Tieto veľmi náročné aktivity na čas organizujeme cez naše občianske združenie TS VOLCANO. Ide o aktivity, ktoré nie sú súčasťou vyučovacieho procesu a nie sú povinné. 

Tiež je len na organizácii či sa ich bude účastniť alebo nie.

Mimo školskú činnosť (záujmovú, voľnočasovú) si každý člen hradí sám. Táto činnosť nie je povinná a nezahŕňa školskú dochádzku. Každý má slobodné právo rozhodnúť, či sa aktivít organizovaných OZ TS VOLCANO zúčastní alebo nie.

V SZUŠ VOLCANO uplatňujeme viac ako 24 ročné skúsenosti. Meno VOLCANO poznajú po celom Slovensku. Patríme medzi špičky v tanečnom svete. Viac ako 15 rokov už nie sme len krúžok alebo občianske združenie, ale škola, ktorá poskytuje deťom vzdelanie v oblasti tanca a hudby.

Našu kvalitu potvrdzujú aj úspechy na tanečných súťažiach nielen na Slovensku, ale aj za hranicami. Vychovávame deti tak, aby mohli svoje znalosti v budúcnosti uplatniť na konzervatóriach.

Našim hlavným CIEĽOM je, aby sa u nás deti cítili dobre a zároveň sme im poskytli kvalitné vzdelanie. Snažíme sa, aby sa každé dieťa cítilo výnimočné a zapadlo do kolektívu. Spokojnosť dieťaťa, úsmev na tvári a zážitok z pohybu kladieme na prvé miesta.

+421(0)908 279 575
alebo nás môžete kontaktovať tiež na:
©2024 www.szusvolcano.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie