Školský poriadok
Školský poriadok SZUŠ VOLCANO

Súkromná základná umelecká škola VOLCANO je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje umelecké vzdelávanie na základe „Zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“  a pripravuje žiakov  aj na ďalšie štúdium na stredných a vysokých umeleckých a pedagogických školách.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha v súlade s platnými učebnými plánmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Žiak pravidelne navštevuje vyučovanie všetkých predmetov, podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu.

2. Žiak prichádza na vyučovanie včas.

3. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť na vyučovanie, ospravedlní jeho neúčasť rodič alebo zákonný zástupca bezodkladne formou SMS alebo telefonicky, resp. elektronickou poštou.

4. Žiak môže vystúpiť zo školy na konci I. školského polroku alebo na konci školského roka a to doručením dokumentu zvaného Odhláška zo štúdia, ktorú nájde na našej web stránke v sekcii prihlášky. V inom termíne môže  vystúpiť iba v prípade zmeny bydliska. Túto zmenu je potrebné preukázať príslušnými dokladmi,  resp. overenou kópiou.

5. Žiak sa stáva žiakom školy na základe talentovej skúšky a včasného uhradenia príslušných poplatkov spojených so štúdiom.

6. Školné je len čiastočnou úhradou nákladov spojených s výchovno-vzdelávacím procesom a uhrádza  sa polročne.  Školský poplatok je jedna ucelená suma, nepreratúva sa na hodiny a v prípade predčasného ukončenia štúdia  alebo neúčasti na výuke aj z dôvodu PN sa peniaze nevracajú. Viac informácií ohľadom platby školného nájdete TU

 7. Mimoriadne nadaný žiak môže byť zaradený do vyššieho ročníka, kde sa udeľuje výnimka.

8. Počas vyučovania nie je povolené používať mobilné telefóny.

9. Žiak je povinný byť na vyučovaní a podujatiach školy oblečený primerane ich zameraniu, v súlade so spoločenskými normami.

10. Do učebne, kde prebieha vyučovanie, je zakázaný vstup cudzích osôb (súrodenci, rodičia, kamaráti,...). Výnimku môže povoliť len riaditeľ školy, v prípade jeho neprítomnosti jeho zástupca. 

11. Neodporúčame žiakom, aby si do školy prinášali cenné predmety. Škola nezodpovedá za ich stratu, resp. odcudzenie.

12. V prípade práceneschopnosti učiteľa je škola povinná zabezpečiť zastupovanie alebo náhradnú formu vyučovania po týždni jeho práceneschopnosti. (Ak jej to personálne a priestorové možnosti dovolia, zastupovanie, resp. náhradná forma vyučovania môže začať aj v skoršom termíne).

13. Ak v čase vyučovania prebiehajú celoškolské podujatia (tanečné vystúpenia, výstavy a pod.), sú žiaci povinní zúčastniť sa na nich v sprievode svojich učiteľov. Vyučovanie, ktoré odpadne kvôli organizácii rôznych podujatí školy sa nenahrádza. Samotné podujatie a účasť na ňom je považované za náhradnú formu vyučovania.

14. Žiaci sú povinní prezentovať výsledky svojej práce minimálne 2 x do roka.

15. Od všetkých osôb, ktoré sa zdržujú v budove školy sa vyžaduje slušné správanie.

16. Na podujatiach školy (tanečné predstavenia a pod.) nie sú povolené žiadne prejavy, ktoré narušujú dôstojný priebeh podujatia.

17. Žiak je povinný prezúvať sa v šatni.

18. Pohyb v priestoroch školy je možný len pešo, v prezuvkách alebo v návlekoch. Škola nezodpovedá za ich stratu.

19. Je zakázané pohybovať sa po škole v behu, na kolieskových korčuliach, na kolobežkách a pod.

20. Je zakázané (a u žiakov, ktorí základnú umeleckú školu navštevujú sa to ani nepredpokladá) poškodzovať majetok školy, ale aj majetok spolužiakov a iných osôb zdržujúcich sa v škole. V prípade spôsobenia škody je žiak, resp. jeho zákonný zástupca povinný poškodeného odškodniť.

21. V priestoroch školy, a to v jej interiéri aj exteriéri (vonkajší areál školy) je zakázané fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje. Pri nájdení omamných látok a drog bude vedenie školy postupovať v súlade s platnou legislatívou. 

22. Vo výnimočných prípadoch (niektoré kultúrno-spoločenské podujatia, resp. podujatia vyplývajúce z kolektívnej zmluvy), môže riaditeľ školy obmedzenia v bode č. 24 korigovať.

23. V prípade hrubého porušenia školského poriadku a zásad slušného správania môže riaditeľ školy žiaka vylúčiť zo školy.

24. Klasifikácia žiakov:

výborný 

chválitebný

uspokojivý 

neuspokojivý 

25. Rodič je povinný písomne  informovať o zdravotnom stave dieťaťa učiteľov, u ktorých má dieťa vyučovanie, (prípadne vedenie školy) ak má dieťa rôzne alergie, ak užíva nejaké lieky, prípadne má iné zdravotné problémy. (Je to aj z toho dôvodu, že niekedy škola organizuje hromadné podujatia, alebo žiaci cestujú na súťaže,  pri ktorých je podávané deťom nejaké občerstvenie, jedlo, nápoje).

  

PRÁVA ŽIAKA

1. na zrozumiteľný výklad učiva, na zrozumiteľné pretlmočenie obsahu diela

2. k študovanému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď

3. na omyl

4. vedieť termín skúšania

5. na objektívne hodnotenie

6. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov

7. vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek

8. verejne prezentovať svoje tanečné alebo hudobné umenie

 

+421(0)908 279 575
alebo nás môžete kontaktovať tiež na:
©2024 www.szusvolcano.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie